Đóng
Picture3

Cotton Carded Nithya

Sợi Cotton chải thô (CD) chi số Ne16, Ne20, Ne 21, Ne24, Ne30, Ne 32 dệt kim, dệt thoi.

Tháng Tám 28, 2017

Xem thêm